Aiči (Aichi) ciljevi

Aiči (Aichi) ciljevi

Strateški plan Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period 2011-2020. godine ili Aiči cilj, usvojen je na desetom sastanku država članica u Nagoji 2010. godine i uključuje 20 ciljeva razrađenih u pet strateških oblasti. Države članice su pozvane da uspostave sopstvene ciljeve u okviru fleksibilnog okvira, uzimajući u obzir nacionalne potrebe i prioritete i vodeći pri tom računa o dostizanju globalnog cilja. Države članice su se, između ostalog, složile da prepolove i, gde je moguće, potpuno smanje stepen gubitka prirodnih staništa uključujući šume, kao i da do 2020. godine uspostave cilj od 17% zaštićenih kopnenih i vodenih područja. Takođe, jedan od ciljeva je da se do 2020. godine zaustavi nestanak vrsta za koje se zna da su ugrožene, kao i da se njihov status zaštite poboljša.

Aiči ciljevi:

Strateški cilj A

Smanjiti uzroke gubitka biodiverziteta kroz integrisanje biodiverziteta u aktivnosti vlade i društva
 • Plan 1

Do 2020 najkasnije, ljudi su svesni vrednosti biodiverziteta i koraka koje mogu da preduzmu da bi ih očuvali i koristili ih održivo.

 • Plan 2

Do 2020 najkasnije, vrednosti biodiverziteta su integrisane u nacionalne i lokalne strategije za smanjenje siromaštva i procesi planiranja su ugrađeni u nacionalni budžet.

 • Plan 3

Do 2020 najkasnije, podsticaji, uključujući i novčane stimulacije štetne po biodiverzitet su uklonjene ili promenjene u cilju da se smanji ili izbegne negativan uticaj, a pozitivne stimulacije za zaštitu i održivo korišćenje biodiverziteta su razvijene i primenjene u skladu sa Konvencijom i ostalim međunarodnim obavezama, vodeći računa o nacionalnim ekonomskim uslovima.

 • Plan 4

Do 2020 najkasnije Vlade, preduzeća i ostali učesnici na svim nivoima su preduzeli korake  da se izvrše planovi za održivu proizvodnju i potrošnju u ekološkim okvirima.

Strateški cilj B

Smanjiti direktne pritiske na biodiverzitet i promovisati održivu upotrebu.
 • Plan 5

Do 2020 stepen gubitaka prirodnih staništa, uključujući i šume, je prepolovljen i gde je izvodljivo doveden na nulu, a degradacija i fragmentacija je umanjena.
 • Plan 6

Do 2020 zalihe ribe, kičmenjaka i vodenih biljaka se upravlja na održiv način, legalno i sa pristupom baziranim na ekosistemima, tako da se izbegava prekomeran ulov ribe, a planovi i mere oporavka su primenjene za sve vrste koje su ugrađene, ribnjaci nemaju prevelik uticaj na ugrožene vrste i na ranjive ekosisteme a uticaj ribnjaka na zalihe, vrste i ekosisteme su u granicama ekosistema.
 • Plan 7

Do 2020 površinama pod poljoprivredom, vodoprivredom i šumarstvom se upravlja na održiv način, osiguravajući tako konzervaciju biodiverziteta.
 • Plan 8

Do 2020 zagađenje, uključujući od prevelikog đubrenja je dovedeno do nivoa da nisu od prevelikog uticaja na funkcije ekosistema i biodiverziteta.
 • Plan 9

Do 2020, izvazivne vrste su identifikovane i podeljene po prioritetima, a najprioritetnije vrste su dovedene u kontrolu ili uklonjene, a mere za prevenciju introdukcije su sprovedene.
 • Plan 10

Do 2015 višestruki ljudski pritisci na koralne grebene i ostale osetljive ekosisteme prouzrokovani klimatskim promenama ili zakišeljavanjem okeana su minimizirani, tako da održavaju svoj integritet i funkciju.

Strateški cilj C

Poboljšati status biodiverziteta kroz očuvanje raznovrsnosti na svim nivoima (ekosistemska raznovrsnost, raznovrsnost vrsta i genetički diverzitet)
 • Plan 11

Do 2020, najmanje 17% kopnenih voda i 10% obalskih i morskih površina, naročite površine od velike važnosti na biodiverzitet i usluge ekosistema, su efikasno očuvane pravično upravljane, ekološki reprezentativni i dobro povezani sistemi zaštićenih površina i drugih površina pod očuvanjem su integrisane u šira područja.
 • Plan 12

Do 2020 Izvršena je prevencija istrebljenja ugroženih vrsta a njihov status za očuvanje je unapređen ili ostao isti.
 • Plan 13

Do 2020 genetski diverzitet kultivisanih biljaka i domaćih životinja i njihovih divljih roođaka, uključujući i ostale socio-ekonomske i kulturološke vredne vrste je održan, a strtegije za smanjenje genetske erozije i očuvanje genetskog diverziteta su razvijene i primenjene.

Strateški cilj D

Povećati dobiti koje obezbeđuju biodiverzitet i ekosistemske usluge.
 • Plan 14

Do 2020 ekosistemi koji pružaju esencijalne usluge, uključujući usluge koje su vezane za vodu, za unapređenje zdravlja, kvaliteta života su obovljeni i pod zaštitom, vodeći računa na potrebe žena, lokalnih zajednica, siromašnih i ugroženih.
 • Plan 15

Do 2020, otpornost ekosistema i doprinosi biodiverziteta zalihama ugljenika je unapređena kroz konzervaciju i obnavljanje, uključujući obnavljanje najmanje 15% degradiranih ekosistema, tako doprinoseći ublažavanju klimatskih promena i adaptaciju na klimatske promene kao i borbi protiv dezertifikacije.
 • Plan 16

Strateški cilj E

Poboljšati sprovođenje kroz učestvovanje u planiranju, upravljanje znanjem i izgradnju kapaciteta.
 • Plan 17

Do 2015 sve strane su razvile i prihvatile kao političke instrumente, i započele implementaciju efikasne i ažurirane nacionalne strategije i akcioni plan o biodiverzitetu.
 • Plan 18

Do 2020 tradicionalno znanje, inovacije i prakse autohtonih i lokalnih zajednica relevantne za konzervaciju i odživu upotrebu biodiverziteta se poštuju, predmet su nacionalnih legislativa i relevantnih nacionalnih obaveza, i u potpunosti integrisane u implementaciju Konvencije sa potpunim učestvovanjem autohtonih i lokalnih zajednica, an svim relevantnim nivoima.
 • Plan 19

Do 2020, znanje iz nauke i tehnologija koje se odnose na biodiverzitet, njihove vrednosti, funkcije, statusi i trendovi, i posledice od njihvog gubitka, su unapređene, široko podeljene i primenjene.
 • Plan 20

Do 2020 najkasnije, mobilizacija finansijskih resursa za efikasnu primenu Strateško Plana za Biodiverzitet 2011 – 2020 iz svih resursa, i u saglasnosti sa konsolidovanom Strategijom za mobilizaciju resursa, bi trebalo da značajno uvećani u odnosu na trenutni nivo. Ovaj plan će biti predmet promena koje zavise od procene potreba za resursima koje će države izraditi i izvesti.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *